سقف این سوله ها تنها از یک طرف شیب دار می باشد و آبریز آنها تنها به یک طرف می باشد. این سوله ها بسیار مناسب برای نمایشگاههای کوچک و محلی است. یک دیگر از کاربردهای مفید سوله های تک شیب اسپیس فریم اجرای سقف پارکینگ ها می باشد که به راحتی می توان بدون در نظر گرفتن محدودیت فضایی انواع و اقسام سقف های پارکینگی اسپیس فریم را اجرا نمود.
سازه اسپیس فریم با هزینه ای بسیار مرقوم به صرفه پارکینگی مسقف و مفید را ایجاد می کند که به راحتی قابل جابجایی و جمع آوری می باشد. سقف پارکینگ اسپیس فریم می تواند به دو صورت اسپیس فریم کرو و تک شیب صاف اجرا شود.

پاسخی بگذارید